Examine This Report on aukcija brodova

This web site utilizes cookies. A few of these cookies are necessary to the Procedure of the internet site, while some assist to increase your experience by giving insights into how the website is getting used.

While Females share almost fifty% of complete work while in the so-known as "designed planet" (and Serbia), they continue to occupy couple of of your positions with by far the most energy. The glass-ceiling phenomenon refers to an off-the-cuff barrier that Females deal with in getting to the very best administration positions. The reasons for its existence are quite a few and persistent. They contain classic gender roles, do the job and lifestyle Corporation, social attitudes towards women supervisors and girls personnel on their own.

Plugins Medium affect Tricky to solve Best, no plugin written content detected. Great, your web site won't embed any Distinctive forms of Online page, for instance Flash, Silverlight or Java, so your written content could be accessed on all units.

e, Pozori ni trg preimenovan je u Kne`ev spomenik, a Veliki trg u Kraqev. Zajedno sa Ulicom kneza Mihaila, ovo su bile ujedno i centralne gradske saobra ajnice u kojima se nalazio najve i broj najva`nijih institucija i ku a uglednih qudi.38 Po~etak XX veka doneo je smenu dinastija ali se ova, verovatno zahvaquju i tolerantnom i neosvetoqubivom stavu kraqa Petra, nije odrazila i na gradsku toponomastiku. Do Prvog svetskog rata nazive je promenilo svega nekoliko ulica, i to sa vidnom namerom da se wihovim preimenovawem ne ide ni u najmawi revan izam. Sam kraq dobio je 1904.39 ulicu koja i danas nosi wegovo ime i kojom je i la prva deonica wegove krunidbene ceremonije. Kara

ulazi i Tutin, koji se, prvi put uopste, u dokumentima pominje 1868. godine. Sandzak nastaje i razvija se na rusevinama srednjovekovne Raske. Jovan Cvijiã, u delu Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, odreðuje na sledeãi naèin geografski polozaj Starog Rasa, i u saglasju sa tim, Novog Pazara: "Na osnovu geografskih osobina moze se pomisljati na tri polozaja u centralnom polju, gde je mogao biti stari Ras: na takozvano Pazariste, na polozaj oko Petrove crkve, i na dolinu reke Dezeve. Ne moze se, dakle, pomisljati na mesto na kome je danas Novi Pazar, ne samo zbog toga sto je on verovatno u docnijem vremenu osnovan, veã i iz ovoga razloga: danasnji Novi Pazar lezi skoro u sredini centralnog polja, na njegovu najboljem, najvidnijem, ali slabo zastiãenom polozaju; kad je osnovan stari Ras, nije srpsko rasko pleme imalo toliko snage i pouzdanja da sme zupanijski centar postaviti u najplodnijem i najvidnijem delu centralnog polja. Po geografskim osobinama je najverovatnije da je stari Ras bio na mestu Pazaristu, koje je oko 7 km. udaljeno od danasnjeg Novog Pazara na zapad, a oko 4 km. na istok od vrela Raske... U docnijim vremenima nestaje starog Rasa i od 1346. do 1459. godine pominje se Trgoviste, kao najvaznije mesto na trgovaèkom putu izmeðu Dubrovnika i Nisa. Meðutim, pri kraju XV veka nestaje imena Trgoviste, a javlja se danasnje ime Novi Pazar, mahom u turskom obliku kao Jeni-Pazar.

Teorijska osnova istrazivanja Vojna organizacija je integralni deo drustva èije interese brani. Shodno tome, svaki vojni kolektiv je u stvari deo toga drustva, pa samim tim i ima sve karakteristike drustva èiji je deo. Oruzana delatnost u ratu je najbitnija karakteristika vojnih jedinica. Ona podrazumeva razaranje zemlje, unistavanje ljudi i materijalnih sredstava radi ostvarivanja pobede nad protivnikom i nametanja svoje volje pobeðenom. Vojni kolektiv je "organizovana i jedinstvena socijalna grupa sa specifiènom drustvenom funkcijom, preciznom podelom funkcija i uloga, sa strogom subordinacijom u odnosima, definisanom raspodelom ljudstva na formacijske duznosti, strogom podelom rada, click here meðusobno utvrðenim sadejstvom raznih delova, jedinstvenim ciljevima aktivnosti, idejno i moralno-psiholoski povezana, sa mnostvom interakcionih veza, dinamiènosãu svih delova i èvrstim organima rukovoðenja".2 Osim ovih opstih i posebnih karakteristika, brodski vojni kolektiv sadrzi i neka pojedinaèna svojstva po kojima se razlikuje od svih ostalih vojnih kolektiva i koja ga èine jedinstvenim i specifiènim. Osobenosti brodskih vojnih kolektiva uslovljene su, pre svega, prirodom zadataka koji stoje pred brodskom posadom u miru i ratu i ambijentom u kojem se ti zadaci realizuju. Buduãi da brodski vojni kolektiv zivi u specifiènoj ekoloskoj sredini mora i broda, to u najveãoj meri determinise brodski vojni kolektiv kao specifièni vojni kolektiv.3 Neke od osobenosti brodskih kolektiva uopste su velika zavisnost ponasanja èlanova posade (veãa nego na kopnu), izolovanost (odvojenost od kopna, rodbine i prijatelja), veliki psihièki napori, velika potreba za informacijama o spoljnim dogaðajima, neuredan zivot, velika meðusobna odgovornost, potreba èvrste self-discipline i dobre obuèenosti svakog èlana pojedinaèno i posade kao celine.

41 Na osnovu ovih podataka, moze se zakljuèiti da na brodovima nase RM pstoji solidna komunikacija staresina sa mornarima koja prevazilazi okvire sluzbenih razgovora.

Ovo istrazivanje je imalo za cilj da istrazi neke od segmenata meðuljudskih odnosa koji bitno utièu na borbeni moral brodskih kolektiva. Ono nema pretenzije da daje konaène odgovore, ali svakako moze pomoãi staresinama (naroèito mladim) ukazujuãi im na neke od segmenata interpersonalnih odnosa koji imaju izrazen uticaj na posadu, kao i na neke od praktiènih problema u odnosima sa ljudima koji ih oèekuju po prijemu duznosti. Iz rezultata istrazivanja, moguãe je sagledati trenutno stanje interpersonalnih odnosa i borbenog morala na brodovima ratne mornarice vojske SCG. Takoðe, ovo istrazivanje moze da bude i solidna osnova nekih daljih istrazivanja. Samo istrazivanje zasnovano je na dve osnovne hipoteze: postoji izrazen uticaj interpersonalnih odnosa na borbeni moral brodskih kolektiva i postoji znaèajan uticaj staresina na formiranje pozeljnih oblika interpersonalnih odnosa u brodskom kolektivu. Obe hipoteze su potvrðene rezultatima istrazivanja. Postoji grupa indikatora interpersonalnih odnosa koji su u velikoj korelaciji sa indikatorima borbenog morala. To su: moguãnost samoafirmacije u kolektivu, percepcija meðusobnih odnosa staresina, bliskost odnosa sa staresinama, read more tj. moguãnost uspostavljanja neformalne komunikacije sa njima, socijalna klima (dominantni suggestion odnosa u mornarskom kolektivu), otvorenost kolektiva za nove èlanove, moguãnost iskazivanja liènog stava bez rizika od kazne, uèestalost sukoba/svaða na brodu, i zelja za ostajanjem u grupi.

ewa broj stanovnika grada vi e no udvostru~io,forty four naglo je rastao i broj novih ulica, pa i celih naseqa, ali, kao to je izostalo i sistemati~no urbanisti~ko planirawe, nije se pazilo ni na organizovawe sistema uli~nih imena. Iz ovog perioda poznata nam je i procedura dobijawa novih zvani~nih imena: predloge novih imena davao je Sud grada Beograda te ih je slao na usvajawe Op tinskom odboru, koji ih je uglavnom usvajao bez velike diskusije ili pogovora.forty five Me

e [eron. Mit o Tezeju Peki nije prosto "prepisao". Gabrijel pronalazi izlaz iz lavirinta "u doslovnom smislu re~i i kada je ve kasno".29 Ovaj Tezej nije porazio svog Minotaura (besnilo), jer se besnilo krije u lavirintu ~ove~anstva, ono je tu oduvek i uni titi wega zna~ilo bi uni titi ~ove~anstvo kakvo je danas. Gabrijel ima mnogo te`i zadatak od anti~kog Tezeja, ali on se ne predaje i nastavqa borbu koju vodi od mitskog vremena, preko sredweg veka (doba kuge) do danas.

diskriminacije, odnosno diskriminacije pri zaposljavanju, primenjuje se po istom principu u opstinama gde nacionalno orijentisane bosnjaèke stranke veãinski uèestvuju u vlasti, s tim da je sada srpska strana diskriminisana. Novi Pazar, sa razvijenom privrednom aktivnosãu malih privatnih preduzeãa, pomalo iskaèe iz opste slike. Industrija razvijena na kopiranju tuðih proizvodnih dostignuãa predstavlja mozda i jedinu profitabilnu granu privrede u ovom trenutku. Nesto bolji common zaposlenih u ovoj, polulegalnoj tekstilnoj industriji, nije doprineo resavanju etnièkih tenzija. Sukob koji se odigrao u centru Novog Pazara, prilikom proslave uspeha jugoslovenskih sportista na nedavno odrzanom kosarkaskom takmièenju, govori nam suprotno. Sukob je na jedan vulgaran naèin, u klinèu mladih, mrznjom zadojenih ljudi, prikazao svu bedu sadasnjice Sandzaka. Borba za prezivljavanje je svakodnevna za nesto manje od treãine stanovnistva, èiji dnevni prihodi ne prelaze dva dolara na dan. Skromne prihode, u vidu plata i penzija, nesto veãim èine doznake koje pristizu iz inostranstva, kao i prihodi koji potièu iz dodatnih poslova ili zanimanja. Prema istrazivanju Instituta G 17 in addition, pokloni u robi i novèanim doznakama iz inostranstva, èine, u proseku, jednu desetinu ukupnih prihoda domaãinstva, sto se objasnjava time da je znatan deo stanovnistva Sandzaka u rodbinskim odnosima sa graðanima koji rade u inostranstvu.

e, treba se uzdr`avati check here od brisawa imena mawe zaslu`nih li~nosti i preimenovawa tih ulica po likovima koji se trenutno ~ine mnogo va`nijim. U Beogradu ima vi e no dovoqno bezimenih ulica a svakako i previ e ideologije u nazivima istih, dok bi na e te`we trebalo usmeriti upravo ka suprotnom.

twenty five ­ zvanièna Net-stranica Evropske unije. Polazna stranica koja omoguãava pristup evropskim institucijama i oblastima politike kao i zvaniènim informacijama i dokumentima EU.

ewa. Me

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Examine This Report on aukcija brodova”

Leave a Reply

Gravatar